دولت مجاز به راه اندازی طرح های تولیدی و صنعتی دارای مشکل از طریق سازمان گسترش شد

بودجه 93

تهران-ایرنا - نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مجاز کردند که از طریق سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازوکارهای لازم را جهت راه اندازی طرح های تولیدی و صنعتی که به هر دلیل دچار مشکل شده اند یا در آستانه تعطیلی قرار گرفته اند ، فراهم کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا نمایندگان در ادامه جلسه علنی امشب مجلس شورای اسلامی تبصره الحاقی 2 بخش درآمدی لایحه بودجه سال 93 کل کشور را تصویب کردند که بر اساس آن سازمان اوقاف و امور خیریه مجاز شد برای تامین مالی طرح های انتفاعی عام المنفعه خود در حوزه توسعه موقوفات و بقاع متبرکه با نظارت بانک مرکزی و تضمین خود اقدام به انتشار اوراق مشارکت تا سقف سه هزار میلیارد ریال و اوراق وقفی تا سقف یک هزار میلیارد ریال کند.

دارنده اوراق؛ بخشی از اموال خود را بر اساس قرارداد صلح در اختیار بانی قرار می دهد تا وی همراه سایر اموال صلحی؛ طرح عالم المنفعه ای را احداث کرده و سپس از طرف صاحبان اوراق؛ وقف شرعی کند.

نمایندگان در تبصره الحاقی 4 بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 93 کل کشور نیز به دولت اجازه دادند از طریق سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران سازوکارهای لازم را جهت راه اندازی طرح های تولیدی و صنعتی که به هر دلیل دچار مشکل شده اند یا در آستانه تعطیلی قرار گرفته اند فراهم کند.

بر این اساس؛ دستورالعمل اجرایی این بند شامل نحوه مدیریت دارایی و ساز و کارهای تامین مالی حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط هیات وزیران تصویب و ابلاغ می شود.

نمایندگان در بخش هزینه ای تبصره الحاقی 5 این لایحه نیز مقرر کردند که در اجرای حکم ماده 180 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف است ماهانه معادل دو درصد از یک دوازدهم اعتبارات هزینه ای؛ تملک دارایی های سرمایه ای؛ تملک دارایی های مالی و درآمدهای اختصاصی به استثنای اعتبارات مندرج در جدول شماره 10 این قانون را کسر و در ردیف 65-550000 جدول شماره 9 این قانون منظور کند معادل مبلغ منظور شده در ردیف مذکور تا سقف سی و هفت هزار و هفتصدو شصت میلیارد ریال مطابق جدول مربوط بین استان های کشور توزیع می شود.

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است با نظارت کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و بر اساس شاخص های مربوطه نسبت به توزیع شهرستانی آن اقدام و اعتبار این جدول در مقاطع ابلاغ تخصیص را حداقل برابر میانگین تخصیص اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای کشور تخصیص دهد.

اعتبارات این جدول تا پایان اردیبهشت ماه سال 93 توسط کارگروهی که توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و با حضور رییس و نواب رییس کمیسیون برنامه؛ بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر تشکیل می شود.

جهت تکمیل طرح ها و پروژه های ملی مندرج در این قانون و استانی مصوب و یا احداث پروژه های کوچک تا سقف اعتبار ده میلیارد ریال که حداکثر طی دو سال به بهره برداری می رسد توزیع می شود.

سیام**9121**2021*1449
کد N111322