شاهدخت اسپانیادرپاسخ به اتهامات مالی:ˈنمیدانم،اطلاع ندارم،نمی شناسمˈ

اسپانیا,فساد مالی

مادرید- ایرنا- ˈکریستینا د بوربونˈ دختر پادشاه اسپانیا درحالی برای پاسخ به قاضی در مورد پرونده فساد مالی به دادگاه احضار شده که فقط پاسخ هایی از جمله ˈنمی دانم ، مطلع نیستم و نمی شناسم ˈ را به قاضی داد.

به گزارش ایرنا ، کریستینا در ساعت 9 و چهل و پنج دقیقه صبح به وقت محلی (12 و پانزده دقیقه ایران ) در دادگاه شهر پالما د مایورکا مرکز ایالت بالئارس در شرق اسپانیا حاضر شد تا به عنوان متهم درمورد پرونده فساد مالی ˈنوئوسˈ و ˈآیزونˈ به ˈخوسه کاستروˈ قاضی دادگاه پاسخ دهد.

دختر پادشاه اسپانیا متهم است ازطریق شرکت خانوادگی آیزون که سهام آن را به طور مساوی با همسر خود ˈاینیاکی اوردانگارینˈ صاحب است ، به پولشویی و فرار مالیاتی پرداخته است .اوردانگارین نیز از سوی خود ، پیشتر و در پرونده جنجالی به نام نویوس ، با اتهام اختلاس ، پولشویی و فرار مالیاتی مواجه است .

شاهدخت اسپانیا علاوه بر سوالات قاضی کاسترو و ˈپدرو اوراچˈ دادستان پرونده که در این زمینه مخالف با اتهام کریستینا است ، باید به سوالات وکیل مدافع خود و وکلای مدعی العموم پاسخ می داد هرچند که شاهدخت بنابر توصیه وکیل مدافع خود ، باید از پاسخ دادن به وکلای مدعی العموم اجتناب می کرد.

این نخستین بار در تاریخ اسپانیا بود که یکی از اعضای خانواده سلطنتی در نزد قاضی احضار می شد.دراین رابطه،کریستینا به عنوان متهم در پرونده فساد مالی همسرش اینیاکی اوردانگارین به اتهام دو جرم پولشویی و فرار مالیاتی که وخیم ترین صورت آن با 11 سال حبس مجازات می شود ، احضار شده بود .

ˈمیکل روکاˈ و ˈخوسه ماریا سیلواˈ وکلای مدافع کریستینا،دراین زمینه به موکله خود یک نکته را روشن ساختند که ˈ از مسائل تکنیکی فرار و فقط به جنبه ˈبسیار انسانیˈ مساله اشاره کند.به عبارتی دیگر فقط بگوید که وی ، ˈکورکورانهˈ به همسر خود اطمینان می کرد و از مسائل روزمره شرکت نوئوس و آیزون باخبر نبود .

دو وکیل کریستینا در روزهای اخیر و در جلسات پنج ساعته روزانه ، دختر پادشاه را با چندین هدف مهم آموزش دادند.نخستین هدف این است که تاکید شود که کریستینا از امورات موسسه غیر انتفاعی نوئوس و شرکت خانوادگی آیزون اطلاعی نداشت .هدف دوم این است که به هر نحو ممکن قاضی متقاعد شود که کریستینا ، کاملا به همسرش اطمینان و اعتماد داشت .آنها همچنین به کریستینا توصیه کردند که پاسخ هایش ˈتا حد ممکن کوتاهˈ و به عبارتی ˈتلگرامیˈ باشند.

پس از سه ساعتی که از آغاز دادگاهی گذشته بود ، طرفین 10 دقیقه استراحت داشتند.دراین زمان کوتاه ˈمانوئل دلگادوˈ یکی از وکلای مدعی العموم در صحبت با خبرنگاران گفت :قاضی کاسترو در طول سه ساعت ، بیش از یکصد سووال از کریستینا پرسید اما دختر پادشاه با جواب هایی نظیر نمی دانم ، اطلاع ندارم ، نمی شناسم و به یاد ندارم به این پرسش ها پاسخ داد .

به گفته این وکیل ، کریستینا در این رابطه همچنین گفت که وی به همسر خود اعتماد داشت و از داشتن هرگونه مسئولیت ، شانه خالی کرد .

دلگادو ادامه داد :وکلای کریستینا ، به طور خوبی به وی آموختند که چه پاسخ هایی بدهد و از این خط خارج نشود و من معتقدم که بازپرسی های امروز ، هیچ فایده ای نخواهند داشت و ما به حقایق نخواهیم رسید زیرا شاهدخت بر اساس قوانین اسپانیا ، از حق خود برای نگفتن حقایقی که می تواند برای او دردسر ساز باشند ، استفاده کرده است .

کاسترو در این راستا ، پس از پنج ساعت پرشش و پاسخ ، به طرفین دو ساعت وقت استراحت داد تا که پس از آن ، در ساعت 17 بعد از ظهر به وقت محلی (19 و سی دقیقه ایران ) پرسش ها از دادستان پرونده را آغاز کند .

اروپام **1234**1547
کد N111136