مجلس تصویب کرد؛

پرداخت صد درصدي هزينه هاي درماني ايثارگران بازنشسته توسط بنياد شهيد

مجلس

نمايندگان مجلس با الحاق پيشنهادي دولت را مكلف به پرداخت صد در صدي هزينه هاي درماني مربوط به ايثارگران بازنشسته و شاغل دردستگاههاي اجرايي و افراد تحت تكفل آنها اعم از خدمات بيمه درماني تكميلي کردند.

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر در جلسه علني روز شنبه مجلس شوراي اسلامي و در ادامه بررسي بخش‌هاي هزينه اي لايحه  93 نمايندگان مجلس با پيشنهاد اصلاحيه بندي موافقت كردند كه بر اساس آن دولت مكلف به پرداخت صد درصدي هزينه هاي درماني مربوط به ايثارگران بازنشسته و شاغل دردستگاههاي اجرايي و افراد تحت تكفل آنها اعم از خدمات بيمه درماني تكميلي توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران كرد.

 همچنين معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مکلف است اعتبارات مورد نیاز را از سرجمع اعتبارات دستگاههای اجرایی و صندوقهای بازنشستگی اعتبار برنامه 30440  کسب و به بنیاد شهید  و امور ایثارگران اختصاص دهد.

پیش از این در بندي از لایحه بودجه آمده بود که ایثارگران بازنشسته و شاغل در دستگاههای اجرایی و افراد تحت تکفل آنها مخیّر به استفاده از خدمات درمان و بیمه تکمیلی می‌باشند و صددرصد (100%) هزینه‌های درمانی مربوطه از دستگاه اجرایی متبوع یا بنیاد شهید و امور ایثارگران پراخت می‌شود.

استفاده ایثارگران از خدمات درمانی بنیاد شهید و امور ایثارگران منوط به واریز هزینه‌های مربوط از دستگاه اجرایی به بنیاد مذکور می‌باشد.

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مکلف است از سرجمع اعتبارات دستگاههای اجرایی و صندوقهای بازنشستگی اعتبارات مورد نیاز درمان ایثارگران شاغل و بازنشسته و افراد تحت تکفل آنان را کسر و در قالب اعتبار برنامه 30440 (برنامه درمان ایثارگران) درهمان دستگاه یا صندوق بازنشستگی در سال 1393 اختصاص دهد. دولت مکلف است به نحوی برنامه‌ریزی و عمل نماید تا در پایان سال 1393 آمار ایثارگران شاغل، به تفکیک دستگاههای اجرایی و آمار ایثارگران بازنشسته به تفکیک صندوقهای بازنشستگی به‌منظور ارائه خدمات بهداشتی، درمانی توسط بنیاد مشخص و تعیین شود و در بودجه سال 1394 محل ارائه خدمات بهداشتی، درمانی ایثارگران شاغل و بازنشسته اعم از دستگاه محل خدمت یا صندوق بازنشستگی یا بنیاد به صورت قطعی تعیین تکلیف گردد.