درآمد حاصل از بازارچه های مشترک مرزی در استان ها هزینه می شود

بودجه 93

تهران - ایرنا - نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند درآمد حاصل از بازارچه های مرزی در اختیار استانداری های مربوط قرار گیرد تا صرف امور مربوط به بازارچه ها شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در نوبت بعد از ظهر جلسه علنی روز شنبه مجلس و در ادامه رسیدگی به بخش های هزینه ای لایحه بودجه 1393 کل کشور تبصره 18 این لایحه را بررسی و تصویب نهایی کردند.

با تصویب مجلس مقرر شد درآمد حاصل از ارایه خدمات و اجاره استفاده از امکانات بازارچه های مشترک مرزی متناسب با وجوه حاصله توسط هر استان در اختیار استانداری مربوط قرار گیرد و به نسبت 40 درصد اعتبارات هزینه ای و 60 درصد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای صرف امور مربوط به این بازارچه ها شود.

آیین نامه اجرایی مربوط به این بخش به عنوان درآمد حاصل از ارایه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه های مشترک مرزی(شامل نوع و نرخ تعرفه و هزینه کرد درآمد) به پیشنهاد وزارت کشور و تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیات وزیران می رسد.

همچنین با تصویب مجلس مقرر شد اجرای احکام صادره از محاکم حقوقی در رابطه با محکومیت یا استرداد اموال منقول یا غیر منقول در اختیار نیروهای مسلح از محل ردیف اعتباری دستگاه اجرایی محکوم علیه برداشت شود.

سیام**2025**9103**1535
کد N111029