با مصوبه مجلس؛

کمیته امداد مکلف به پرداخت حق بیمه یک نفر از اعضای خانوارهای تحت پوشش به کارفرمایان شد

مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق بندی به لایحه بودجه کمیته امداد و سازمان بهزیستی را مکلف کردند حق بیمه سهم کارفرما را برای استخدام یک نفر از اعضای خانوارهای تحت پوشش خود به کارفرمایان پرداخت نمایند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی نوبت عصر روز شنبه بررسی بخشهای درآمدی لایحه بودجه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت

نمایندگان با الحاق بندی به لایحه بودجه مقرر کردند به منظور افزایش شانس اشتغال و خودکفایی اعضای خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و کمک به خودکفایی این خانوارهای کمیته امداد و بهزیستی مجازند از محل منابع قابل پرداخت به این خانوارها تمام یا بخشی از حق بیمه سهم کارفرما را بر اساس حداقل حقوق و دستمزد سال 93 برای اشتغال یک نفر از اعضای خانوارهای تحت پوشش به کارفرمایان که حاضر به جذب عضو خانواده باشند پرداخت نمایند در این صورت کمکهای پرداختی نهاد حمایتی به خانوار مشمول این طرح به عنوان کمک هزینه ماهیانه زندگی به میزان پرداختی به کارفرمایان قطع خواهد شد.

نمایندگان در مصوبه دیگری مقرر کردند درآمدهای حاصل از بازارچه های مشترک مرزی متناسب با وجوه حاصله از هر استان در اختیار استانداری مربوط قرار گیرد و به نسبت 40 درصد اعتبارات هزینه و 60 درصد تملک داراییهای سرمایه ای صرف امور مربوط به بازارچه ها گردد. آئین نامه اجرایی این ردیف به عنوان درآمد حاصل ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه های مشترک مرزی به پیشنهاد وزارت کشور و تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیات وزیران می رسد.

همچنین با تصویب بند دیگر مقرر شد اجرای احکام صادره از محاکم حقوقی در رابطه با محکومیت یا استرداد اموال منقول و غیر منقول در اختیار نیروهای مسلح از محل ردیف اعتباری دستگاه اجرایی محکوم الیه برداشت می شود.