محجوب:

بند الف تبصره ۱۵ فاقد مفهوم بودجه‌ای است

مجلس

با هر چه قدر دقت کردیم در این بند مراد و منظور همکارانمان را در ارائه این بند و اینکه چه نوع ماهیتی بودجه‌ای می‌تواند داشته باشد متوجه نشدیمو این بند حتی به ردیفی هم که در بودجه هست ار جاع نشده است. و لذا پیشنهاد حذف این بند را داریم.

علیرضا محجوب در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۳ کل کشور پیشنهاد حذف بند الف تبصره ۱۵ لایحه بودجه را مطرح کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا‌، بر اساس بند مذکور صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان‌تامین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند از محل تمام اعتبارات پیش بینی شده مندرج در قانون کل کشور که پس از طی مرا حل در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد. به انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصل از سرمایه گذاری‌ها؛ حقوق جاری سالانه را برای بازنشستگان؛ موظفین و مستمری بگیران خود تامین نماید.

نماینده مردم تهران در مخالفت با بند فوق با بیان اینکه در بند الف بندی نیامده که موضوع جدید و یا حتی مفهوم بودجه‌ای داشته باشند، گفت: ما هر چه قدر دقت کردیم در این بند مراد و منظور همکارانمان را در ارائه این بند و اینکه چه نوع ماهیتی بودجه‌ای می‌تواند داشته باشد متوجه نشدیمو این بند حتی به ردیفی هم که در بودجه هست ار جاع نشده است. و لذا پیشنهاد حذف این بند را داریم.

کد N110953