ضرورت استقرار حاکمیت شرکتی و ارائه پیشنهاد برای حمایت از حقوق سهامداران خرد در ایران

ضرورت استقرار حاکمیت,حقوق سهامداران

تهران - ایرنا - مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت استقرار حاکمیت شرکتی، پیشنهادهایی برای حمایت از حقوق سهامداران خرد در ایران ارائه داد.

به گزارش ایرنا از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: در سال های اخیر، همزمان با بزرگ شدن شرکت ها و بازار سرمایه، شکایات متعددی از عدم مراعات حقوق سرمایه گذاران کوچک و سهام داران خرد به مراجع نظارتی از جمله مجلس شورای اسلامی می رسند اگر بپذیریم توسعه پایدار نیازمند جلب اعتماد سرمایه گذاران و تامین مالی است، محدودیت بیش از پیش دسترسی به منابع مالی نیاز به تجمیع منابع پراکنده جامعه را ،از طریق جلب اعتماد عمومی نسبت به توزیع منافع ناشی از سرمایه گذاری ، پررنگ تر می کند.

از سوی دیگر اجرای برنامه های خصوصی سازی در چارچوب سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی منافع عمومی گسترده ای را درگیر می کنند و موفقیت آن در گرو حمایت از سرمایه گذاران و امنیت سرمایه گذاری هایشان است.

در نتیجه ایجاد سیستم حاکمیت شرکتی مناسبی که تامین کننده کارآیی عملیاتی شرکت ها و بازده مناسب سرمایه گذاری شهروندان و حفظ حقوق بازیگران کوچک باشد به یک الزام سیاسی و اقتصادی بدل می شود.

تحقیقات نشان می دهند که استقرار مناسب ساز و کارهای حاکمیت شرکتی موجب جذب و تخصیص بهینه منابع، افزایش کارآیی عملیاتی ، استیفای حقوق ذی نفعان مختلف و رشد سرمایه گذاری پایدار از طریق جلب اعتماد سرمایه گذاران می شود.

برای نیل به این هدف ، مسئولان و سیاستگذاران باید با ایجاد بسترهای مناسب قانونی و نظارتی ، محیطی امن برای فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری سرمایه گذاران فراهم آورند.

این گزارش نشان می دهد که چگونه می توان با استفاده از ظرفیت ها و سازوکارهای حاکمیت شرکتی در جهت ایجاد چارچوب مناسب نظارتی، ارتقای شفافیت، افزایش کارآیی و انسجام هیات مدیره برای پیگیری اهداف شرکتی و تاکید بر حقوق سهام داران، گام برداشت.

در پایان پیشنهاد می شود با تدوین چارچوب ها و رهنمودهای حاکمیت شرکتی ، زمینه مناسب برای بهره گیری از ظرفیت های آن در ارتقای عملکرد شرکت و حمایت از حقوق سهام داران فراهم شود.

سیام**1058 ** 1418
کد N110489