با مصوبه مجلس انجام می شود؛

مشارکت خیرین در تکمیل پروژه های نیمه تمام وزارتخانه های آموزش و پرورش و ورزش

مجلس

با مصوبه مجلس شورای اسلامی به وزارت آموزش و پرورش و وزارت ورزش و امورجوانان اجازه داده شد که پروژه های نیمه تمام دولتی خود را با استفاده از مشارکت خیرین تکمیل کنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه بودجه 93 کل کشور در نوبت صبح نمایندگان در بررسی یک بند از یک تبصره از لایحه بودجه 93 کل کشور به وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) و وزارت ورزش و جوانان اجازه دادند که پروژه های نیمه تمام دولتی خود را بر اساس آئین نامه اجرایی که پیشنهاد سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیات وزیران می رسد با استفاده از مشارکت خیرین تکمیل کنند.

همچنین با تصویب نمایندگان مقرر شد به دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی دستگاه های مشمول بند ب ماده 20 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود در راستای تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای خود تا سقف درآمد اختصاصی سال 1392 نسبت به اخذ وام از بانک ها اقدام و در جهت تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای خود استفاده نمایند و با تنفس یکساله نسبت به بازپرداخت اقساز از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند.

نمایندگان مجلس همچنین به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی اجازه دادند که طرح های نیمه تمام دولتی را با استفاده از مشارکت خیرین تکمیل کنند.

بر اساس مصوبه امروز مجلس شورای اسلامی مقرر شد، مصوبات هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و آموزشی با رعایت مواد 20 و 29 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران معتبر است. هیات های مذکور موظفند در مصوبات خود به گونه ای عمل نمایند تا ضمن بهره گیری از امکانات و ظرفیت های در اختیار دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و آموزشی تمامی تعهدات قانونی در سقف اعتبارات ابلاغی تامین گردد و از ایجاد تعهد مازاد در منابع ابلاغی جلوگیری به عمل آید.

به گزارش مهر، همچنین با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی صددرصد از درآمد حاصل از خرید عدم انجام تعهدات بورس و ارز بگیر با هزینه شخصی و جریمه های آن به عنوان درآمد اختصاصی وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی تلقی گردیده و به منظور تحقق برنامه های موسسات آموزش عالی در مناطق شهری کمتر از 200 هزار نفر جمعیت به آنها اختصاص یابد.

همچنین نمایندگان مقرر کردند، وجوه حاصل از بازپرداخت وام‌های پرداختی از سال 1385 تا سال 1390 به صندوق رفاه دانشجویی در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف برسد.

نمایندگان همچنین در بررسی یک بند الحاقی به تبصره ای از لایحه بودجه 93 کل کشور مقرر کردند منابع حاصل از فروش ارزی که از منابع خارج از کشور در وجه دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل خارج از کشور یا دانشگاه های محل تحصیل آنها پرداخت می شود از طریق ردیف 530000125 صرف هزینه های دانشجویان بورسیه داخل و خارج از کشور، یارانه تغذیه، تعمیر و تجهیز خوابگاه های دانشجویی، تربیت بدنی و سایر  امور دانشجویی دانشگاه ها شود.