مقام دانشگاهی تاجیکستان:

مسلمانان با الگو قراردادن ایران، مانع از ورود قدرتها به حریم خود شوند

کد N110161