با تصویب مجلس؛

سازمان بسیج و اشخاص حقیقی واجد شرایط مجری سوادآموزی در کشور می شوند

مجلس

با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازمان نهضت سوادآموزی مجاز شد که سوادآموزی را از طریق واگذاری به سازمان بسیج و اشخاص حقیقی واجد شرایط اجرا کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه 93 کل کشور نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند که به منظور شتاب بخشی به اجرای برنامه ریشه کنی بی سوادی، سازمان نهضت سوادآموزی مجاز است سوادآموزی را از طریق واگذاری به سازمان بسیج و اشخاص حقیقی واجد شرایط و پرداخت هزینه تمام شده به روش فرد به فرد بدون ایجاد حق و تعهد استخدامی برای اشخاص مزبور اجرا نمایند.

همچنین نمایندگان مصوب کردند که سازمان نهضت سوادآموزی مجاز است هزینه تمام شده با سواد کردن هر بی سواد را به صورت مستقیم و پس از احراز مهارت های سواد به افراد بی سواد که به صورت خودآموز با سواد می شوند از محل اعتبارات در اختیار پرداخت نماید.

نمایندگان مقرر کردند دستگاه های اجرائی خدمات رسان نظیر کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی می توانند علاوه بر اعتبارات خود با هماهنگی و همکاری وزارت آموزش و پرورش و دریافت کمک از اعتبارات وزارت مزبور نسبت به با سواد کردن افراد بی سواد تحت پوشش خوداقدام نمایند.

آئین نامه اجرائی این بند توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه می شود و پس از تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیأت وزیران می رسد.