با موافقت نمایندگان؛

دستگاههای اجرایی هزینه‌های مطالعاتی برای اجرای طر‌ح‌های تملک دارایی را پرداخت می کنند

مجلس

پرداخت‌های قراردادهای (نوع د) صرفاً از محل منابع حاصل از صرفه‌جویی ناشی از اجرای قرارداد ذی‌ربط صورت می‌گیرد.

با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی هزینه‌های مطالعاتی برای اجرای طرح‌های تملک دارایی بر عهده دستگاه اجرایی گذاشته شد.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز -پنجشنبه-  مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور با بند ه تبصره ۸ که براساس آن هزینه‌های مطالعاتی برای اجرای طرح‌های تملک دارایی بر عهده دستگاه اجرایی گذاشته می‌شود موافقت کردند.

براساس بند "ه" تبصره ۸ هزینه‌های مطالعات قبل از انعقاد قرارداد و نظارت دستگاههای اجرایی بر اجرای طرح برعهده دستگاه اجرایی ذی‌ربط است. همچنین تعهدات دستگاه طرف قرارداد شامل پیش‌پرداخت‌ها و پرداخت‌های آتی قراردادهای مذکور از طریق گشایش اعتبار اسنادی است و مقدم بر سایر پرداخت‌های دستگاههای اجرایی از محل اعتبارات و منابع دستگاه‌ها و ردیفهای مصوب مربوط در قانون، تأمین و پرداخت می‌گردد.

پرداخت‌های قراردادهای (نوع د) صرفاً از محل منابع حاصل از صرفه‌جویی ناشی از اجرای قرارداد ذی‌ربط صورت می‌گیرد.

کد N107005