با موافقت نمایندگان؛

دولت اوراق مشارکت برای طرح‌های تملک دارایی نیمه تمام منتشر می کند

دولت

دولت مجاز به انتشار ۳ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای اجرای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای نیمه تمام شد.

نمایندگان مردم در خانه ملت دولت را مجاز به انتشار ۳ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت ریالی برای اجرای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای نیمه تمام کردند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز -پنجشنبه- مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور با بند الف تبصره ۶ لایحه بودجه موافقت کردند که براساس آن دولت مجاز به انتشار ۳ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای اجرای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای نیمه تمام شد.

در بند الف تبصره ۶ لایحه بودجه آمده است که به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ سی هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن به‌منظور اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی و طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت منتشر و وجوه أخذ شده را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۲ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید. منابع واریزی به طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون اختصاص می‌یابد تا براساس مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هزینه شود. واگذاری این اوراق به بخش دولتی اعم از شرکت‌ها، بانک‌ها و سایر دستگاه‌ها در بازار پول و قبل از سررسید ممنوع است.

کد N106971