براي اجراي طرح‌های نيمه تمام؛

دولت مجاز به انتشار 3هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت شد

مجلس

با تصويب بندي نمايندگان مجلس دولت رامجاز به به انتشار 3 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای اجرای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای نيمه تمام دانستند.

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر در جلسه علني روز پنجشنبه و در ادامه بررسي بخش هاي هزينهاي بودجه نمايندگان دولت رامجاز به به انتشار 3 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای اجرای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای نيمه تمام دانستند.

براين اساس  به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ سی هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن به‌منظور اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی و طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت منتشر و وجوه أخذ شده را به ردیف شماره 310102 واریز نماید. منابع واریزی به طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام اختصاص می‌یابد تا براساس مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هزینه شود. واگذاری این اوراق به بخش دولتی اعم از شرکتها، بانکها و سایر دستگاهها در بازار پول و قبل از سررسید ممنوع است.