در حاشیه تحولات سیاسی تازه در تایلند

وقتی انتخابات در مبارزه برای کسب قدرت ناکارآمد می شود

کد N106768