در مصاحبه با روزنامه اسپانیایی/

وزیر سابق امور خارجه اردن:بدون ایران هیچ راه حلی در سوریه وجود نخواهد داشت

اسپانیا,مذاکرات ژنو

مادرید-ایرنا- ˈمروان معاشرˈ وزیر سابق امور خارجه اردن گفت که به رغم فشار کنگره آمریکا بر این دولت در عدم مذاکره با تهران ، بدون حضور ایران در مذاکرات ژنو ، راه حلی برای سوریه وجود نخواهد داشت.

به گزارش ایرنا ، معاشر در گفت وگو با روزنامه اسپانیایی ال پاییس درپاسخ به پرسشی مبنی براینکه جامعه بین المللی چه می تواند در سوریه انجام دهد تصریح کرد:جامعه بین المللی در آینده نزدیک سوریه،کاری انجام نخواهد داد.در آمریکا، یک هوای ترک این منطقه ، از افغانستان و از عراق نفس کشیده می شود.

وی افزود:ˈ باراک اوباما ˈرئیس جمهوری آمریکا براساس برنامه ترک این منطقه و پس ازاینکه بسیاری از آمریکایی ها معتقدند که شکست سیاست بوش بوده ، انتخاب شد.جنگ سوریه دراز مدت خواهد بود و آنچه که نیاز داریم ، یک روند سیاسی و دیپلماتیک است و این امر به زودی نخواهد رسید.

وزیرخارجه سابق اردن دراین مورد که آیا امکان یک مداخله با متوسل شدن به زور از سوی غرب را رد می کند گفت :شورشیان اکنون کسانی هستند که علیه جهادگرانی که از خارج از کشور می آیند و از خلا قدرت سو ءاستفاده می کنند، می جنگند.

معاشر درباره این مساله که ایران با پرونده هسته ای به دیپلماسی بین المللی بازگشته اما همچنین ، حمایت بزرگی برای رژیم سوریه است تاکید کرد :بدون ایران ، هیچ راه حلی در سوریه وجود نخواهد داشت اما همانطوری که در ژنو دیدیم ، آمریکا برای نشستن با ایران آمادگی ندارد .مقاومت زیادی در کنگره وجود دارد اما این مقاومت برای همیشه طول نخواهد کشید .

معاشر در پاسخ به این پرسش که آیا وی نیز همانند گروه های کارشناسان ، گواهی فوت بهار عربی را امضا کرده ادامه داد :من معتقدم که یک ساده لوحی است که آن را ˈبهارˈ یا ˈجهنم ˈ عربی بنامیم .رژیم های استبدادی در طول دهه ها و به طور مصنوعی ، ثبات را حفظ کردند .وقتی که درˈزودپزˈبرداشته شد ، نبرد اندیشه آغاز گردید اما روشن نیست که چه وقت و چگونه پایان خواهد یافت.

وی گفت :جهان عرب ، یک ریشه است و همه بطور یکسان پاسخ نخواهند داد .هنگامی که دیوار برلین فرو پاشید ، هر کشوری راه خود را طی کرد و در جهان عرب نیز مورد مشابهی اتفاق خواهد افتاد .

اروپام **1234**1547
کد N106368