بان کی مون:

در مورد سوریه باید واقع نگر بود/ نقش مهم ایران در اجرای توافق دمشق با مخالفان