با موافقت نمایندگان؛

پرداخت بدهی دولت به بخش‌های خصوصی و ایثارگران

مجلس

پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده (13) قانون حمایت از آزادگان مصوب 4/12/1389 مشمول تایید سازمان حسابرسی نمی‌شود و با پیشنهاد ذیحساب و رئیس دستگاه اجرایی و تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور انجام می‌پذیرد.

نمایندگان مجلس دولت را مجاز به تسویه بدهی‌های خود به بخش‌های خصوصی، تعاونی، شهرداری‌ها با اولویت پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده‌های شهدا كردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز -چهارشنبه- مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۳ کل کشور با بند «ج» تبصره ۳ لایحه بودجه موافقت کردند که براساس آن دولت مجاز به تسویه بدهی‌های خود به بخش‌های خصوصی، تعاونی، شهرداری‌ها با اولویت پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده‌های شهدا شد.

در بند «ج » تبصره ۳ لایحه بودجه آمده است که به دولت اجازه داده می‌شود بدهی‌های خود به بخش‌های خصوصی و تعاونی، شهرداری‌ها و مصارف جدول (۱۸) را با اولویت پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده (۱۳) قانون حمایت از آزادگان مصوب ۵/۱۲/۱۳۸۹ از محل منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم‌الشرکه، حق بهره‌برداری و بهره مالکانه موضوع این تبصره و ردیف شماره ۹-۱۰۱۰۰۰ جدول شماره (۸) این قانون پس از تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با اعـلام سازمان حسابرسی و یا ذی‌حساب دستگاههای اجرائی ذی‌ربط حسب مورد بدون الزام به رعایت ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی پرداخت و یا تسویه و سپس تها‌تر نماید.

بر اساس پاراگراف الحاقی اول این بند واگذاری تهاتری باید با رعایت اصل پنجاه وسوم (۵۳) قانون اساسی (گردش خزانه) انجام شود و قیمت سهام تها‌تر شده نباید از قیمت پایه بورس و مزایده کمتر باشد.

بر اساس پاراگراف الحاقی دوم بند ج پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده (۱۳) قانون حمایت از آزادگان مصوب ۴/۱۲/۱۳۸۹ مشمول تایید سازمان حسابرسی نمی‌شود و با پیشنهاد ذیحساب و رئیس دستگاه اجرایی و تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور انجام می‌پذیرد.

 

کد N105275