با مصوبه مجلس؛

معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوي مكلف به ارائه گزارش عملكرد بودجه 93 شد

مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری را مکلف کردند گزارش عملکرد بودجه 93 را به مجلس ارائه کند.

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، در جلسه علنی نوبت شب مجلس شوراي اسلامي در روز سه شنبه و در جريان بررسي بخش هاي هزينه اي  لايحه بودجه 93 نمایندگان مجلس معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری را مکلف کردند گزارش عملکرد بودجه 93 را به مجلس ارائه کند.

براساس مصوبه مجلس مقرر شد کلیه دستگاههای اجرایی که تکالیفی برای آنها در این قانون منظور شده است موظفند گزارش عملکرد خود را در موعد قانونی مقرر به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارائه نمایند.

معاونت مذکور موظف است گزارش کامل هریک از تبصره‌ها و اجزاء وجداول و پیوست‌های این قانون را که از دستگاهها دریافت می‌کند، حداکثر ظرف یک ماه پس از پایان هر شش ماه برای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و سایر کمیسیونهای ذیربط به صورت کتبی و رسمی ارسال نماید.