با مصوبه مجلس؛

درآمد حاصل از مزایده فروش گازهای تولیدی صرف طرحهای حفاظت محیط زیست می شود

مجلس

نمایندگان مجلس با مصوبه ای اجازه دادند از طریق شرکتهای دولتی تابعه زیربط، درآمد حاصل از مزایده فروش گازهای تولیدی همراه نفت از کلیه میادین نفتی ایران را که در حال حاضر سوزانده می شود بر مبنای قیمت پایه یک سوم گاز طبیعی تسویه شده تحویلی به صنایع، صرف طرحهای حفاظت محیط زیست، وزارت نفت و شرکتهای تابعه نماید.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ادامه جلسه علنی نوبت عصر روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس با تصویب پیشنهادی از سوی کمیسیون انرژی به وزارت نفت اجازه دادند درآمد حاصل از مزایده فروش گازهای تولیدی همراه نفت را صرف طرحهای حفاظت محیط زیست این وزارتخانه نمایند.

بر این اساس به وزارت نفت اجازه داده شد از طریق شرکتهای دولتی تابعه زیربط درآمد حاصل از مزایده فروش گازهای تولیدی همراه نفت از کلیه میادین نفتی ایران را که در حال حاضر سوزانده می شود بر مبنای قیمت پایه یک سوم گاز طبیعی تسویه شده تحویلی به صنایع، صرف طرحهای حفاظت محیط زیست، وزارت نفت و شرکتهای تابعه نماید.