کشف دستگاههای شنود در دفتر کار اردوغان

ایرنا نوشت:

نهاد نخست وزیری ترکیه پس از تسلیم گزارش بازرسان در مورد کشف تجهیزات شنود در محل کار ˈ رجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر ترکیه، 23 نفر از محافظان نخست وزیری را برکنار کردند.

شبکه خبری ˈان تی وی ˈ روز سه شنبه گزارش داد که در ادامه زلزله سیاسی ناشی از فساد مالی در ترکیه 23 تن از محافظان ساختمان نخست وزیری و محافظان نزدیک نخست وزیر ترکیه از کار برکنار شدند.

خانه تکانی در دستگاههای قضایی و شهربانی ترکیه پس از افشای برخی از اسناد فساد مالی در دستگاههای دولتی و کشف تجهیزات شنود در محل کار اردوغان نخست وزیر ترکیه همچنان ادمه دارد.

دولت اردوغان با عنوان اینکه عناصر نفوذی جماعت نور به دستگاههای قضایی و شهربانی ترکیه با تشکیل حکومت موازی در این تحرکات دست دارند، تاکنون هزاران تن از روسا و کارکنان شهربانی و صدها تن از قضات و دادستان ها را برکنار و یا محل خدمت آنان در سراسر ترکیه را تغییر داده است.

شبکه خبری ˈان تی وی ˈ گزارش داد که پس از تسلیم گزارش بازرسان در مورد حادثه کشف تجهیزات شنود در محل کار اردوغان، مسوولان نخست وزیری ترکیه 23 تن از محافظان نخست وزیری را برکنار کردند.

افراد یاد شده محافظان شخصی اردوغان ، مسوولان سیستم دوربین در داخل نخست وزیری و محافظان ساختمان نخست وزیری هستند.

منابع نزدیک به دولت رجب طیب اردوغان بطور آشکار و صریح ˈجماعت نورˈ به رهبری ˈفتح الله گولنˈ را به ایجاد اغتشاش در کشور و انتشار اسناد و مدارکی در مورد فسادهای مالی در دولت به منظور ضربه زدن به اردوغان و جلوگیری از پیشرفت های اقتصادی ترکیه متهم می کنند و مدعی هستند که این جماعت در خدمت به بیگانگان، به کشور خیانت می کند.

مخالفان اردوغان نیز با عنوان فاش شدن فساد مالی در دولت که منجر به استعفای چهار وزیر و بازداشت فرزندان دو وزیر شد، معتقدند که دولت اردوغان برای سرپوش گذاشتن به فساد مالی مخالفان خود را از کار برکنار می کند.

52261

کد N103361