اخراج معاون اخضر ابراهیمی از گروه میانجی گری بحران سوریه

اخضر ابراهیمی,سوریه

تهران–ایرنا–منابع دیپلماتیک روزدوشنبه گفتند:ˈناصر القدوهˈمعاونˈاخضر ابراهیمیˈمیانجی بین المللی درامورسوریه ازگروه کوچک اداره کننده مذاکرات صلح ژنو به منظور پایان دادن به بحران سوریه،برکنار شده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز از ژنو، یک دیپلمات گفت: وی اخراج شده است.

این در حالیست که یک عضو گروه ابراهیمی از اظهارنظر در این باره خودداری کرد.

القدوه وزیر امور خارجه پیشین دولت خودگردان فلسطینی و پسر خواهر ˈیاسر عرفاتˈ رهبر سازمان آزادیبخش فلسطین،در مارس 2012 به عنوان معاون ˈکوفی عنانˈ سلف ابراهیمی منصوب شد و این مقام را در دوره ابراهیمی همچنان ادامه داد.

علت برکناری وی از این مقام اعلام نشده است.

Nasser al-Kidwa ، Lakhdar Brahimi ، Yasser Arafat ، Kofi Annan

مترجمام**1486**1856
کد N100690