با مصوبه مجلس/

وزارت صنعت موظف به واریز درآمد واردات و تولید محصولات دخانی به خزانه شد

مجلس

وكلاي ملت وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف کردند درآمدهای حاصل از صدور مجوزها و هرگونه حقوق دولتی دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی را طی سال 93 به ردیفی در قانون بودجه سال آینده به خزانه داری کل کشور واریز کنند.

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، در جلسه نوبت عصر روز دوشنبه مجلس شوراي اسلامي و درادامه بررسي بخش‌هاي بودجه اي لايحه بودجه ،نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف کردند درآمدهای حاصل از صدور مجوزها و هرگونه حقوق دولتی دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی را طی سال 93 به ردیفی در قانون بودجه سال آینده به خزانه داری کل کشور واریز کنند.

بر اين اساس در اجرای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و با عنایت به لغو قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب 29/12/1307، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت تمام نگاشت (هولوگرام) و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی پس از تاریخ «مصوبه واگذاری سهام شرکت مزبور بابت رد دیون صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد» بر اساس گزارش حسابرس اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.

همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تا شفاف‌سازی وظایف حاکمیتی و حقوق دولتی در حوزه محصولات دخانی در تطبیق با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، درآمدهای حاصل از صدور مجوزها  و هرگونه حقوق دولتی دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی را طی سال 1393 به ردیف درآمدی فوق واریز نماید.