طرح های نیمه تمام تولیدی و اقتصادی از صندوق توسعه ملی تسهیلات می گیرند

مجلس

با تصویب نمایندگان طرح های نیمه تمام تولیدی و اقتصادی بخش خصوصی برای تکمیل تعهدات خود می توانند باقیمانده تسهیلات خود را از صندوق توسعه ملی دریافت می کنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در نوبت عصر در ادامه بررسی لایحه بودجه سال 93کل کشور نمایندگان در بررسی الحاق بندی به یک تبصره از لایحه بودجه مقرر کردند در سال 1393 طرح های نیمه تمام تولیدی و اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی که از حساب ذخیره ارزی تسهیلات ارزی دریافت نموده اند و در حال حاضر به دلیل عوامل غیر ارادی امکان انجام تعهدات خود را ندارند می توانند با رعایت ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه و مقررات صندوق توسعه ملی باقی مانده تسهیلات خود را از این صندوق دریافت نمایند.