با تصویب هیات وزیران؛

تسهیلات جدید دولت برای تسویه بدهی های معوق بانکی ابلاغ شد

تسهیلات جدید دولت,معوق بانکی

تهران - ایرنا - با تصویب هیات وزیران و در راستای وصل معوقات بانکی تسهیلات جدید دولت برای تسویه بدهی های معوق بانکی، ابلاغ شد.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، همه بانک ها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی می توانند برای تسهیل بدهی های غیر جاری مشتریان خود برای یک بار با بکارگیری یک یا ترکیبی از راهکارهای ˈبخشش وجه التزام تاخیر تادیه حداکثر به میزان مابه التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین با نرخ سود تسهیلات مندرج در قرارداد، تقسیط مجدد بدهی حداکثر به مدت 5 سال و امهال بدهی حداکثر به مدت 6 ماه، نسبت به تعیین تکلیف بدهی مشتری اقدام کنند.

بر این اساس بنا به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (5) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منایع مالی و کارایی بانکها –مصوب 1386- ماده 11 تصویب نامه شماره 153965/ت 41498 ه مورخ 3/8/1388 اصلاح و متن زیر جایگزین آن می شود:

ماده 11- موسسه اعتباری (تمامی بانکهای دولتی و غیر دولتی و سایر موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی)به منظور تسهیل تسویه بدهی های غیر جاری مشتریان می تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای یک بار با استفاده از یکی از راهکارهای زیر یا ترکیبی از آنها نسبت به تعیین تکلیف بدهی مشتری اقدام کند:

الف- بخشش وجه التزام تاخیر تادیه حداکثر به میزان مابه التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین با نرخ سود تسهیلات مندرج در قرارداد

ب- تقسیط مجدد بدهی حداکثر به مدت 5 سال

پ- امهال بدهی حداکثر به مدت 6 ماه

این مصوبه از سوی معاون اول رییس جمهوری برای اجرا ابلاغ شده است.

سیام**1058**1535
کد N96266