شورای امنیت انفجار لبنان را محکوم کرد/ تصاویری از انفجار هرمل

کد N96147