برگزاری انتخابات سراسری در تایلند/ یینگلاک شیناواترا رای خود را در صندوق انداخت