اندیشمند آلمانی در گفتگو با مهر:

راهی که امام خمینی به مسلمانان نشان داد / ملت ایران یک تنه در مقابل ابرقدرت ها ایستاده است