با تصویب نمایندگان مجلس؛

تهاتر بین دولت و شرکت های خصوصی از طریق خزانه انجام می‌شود

مجلس

با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی از این به بعد دولت و شرکت های خصوصی نمی توانند مستقیم تهاتر انجام دهند و هرگونه تهاتر از طریق خزانه داری انجام می گیرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح روز شنبه و در ادامه بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجه بندهای دیگری از این لایحه را تصویب کردند.

بر این اساس، با تصویب نمایندگان سازمان های توسعه (ایدرو و ایمیدرو) که طرح های سرمایه گذاری نیمه تمام دارند، می توانند با توجه به بند الف واگذار نشوند.

در بند ب آمده است طرح های سرمایه گذاری نیمه تمام سازمان های توسعه ای (ایدرو و ایمیدرو) موضوع تبصره سه اصلاح بند الف ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 88/9/25 که مهلت مقرر در مورد آنها خاتمه نیافته است از شمول این تبصره مستثنی می باشد.

همچنین نمایندگان در پاراگراف الحاقی به بند ج تبصره سه نیز مقرر کرده است واگذاری تهاتری باید با رعایت اصل پنجاه و سوم قانون اساسی (گردش خزانه) انجام شود و قیمت سهام تهاتر شده نباید از قیمت پایه بورس و مزایده کمتر باشد.

با این تصمیم نمایندگان از این به بعد تهاتر مستقیم بین دولت و شرکت های خصوصی انجام نمی گیرد، بلکه باید گردش خزانه نیز انجام شود و هرگونه تهاتر باید از طریق خزانه انجام گیرد.

نمایندگان همچنین در بند هـ نیز این گونه تصویب کردند که وزارت امور اقتصادی نسبت به انتشار اوراق سهام جایگزین پس از تعیین تکلیف واگذاری های قبلی اقدام نمایند.