روزنامه حریت، نخست وزیر ترکیه را متهم کرد

میت

آنکارا -ایرنا - روزنامه پرشمارگانˈحریتˈ چاپ آنکارا،ˈ رجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر ترکیه را متهم کرد که این کشور را به سوی غیر دمکراتیک سوق می دهد.

روزنامه ˈحریت ˈ با انتقاد شدید از اعتماد بیش از حد ˈرجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر ترکیه به سازمان اطلاعات و امنیت این کشور ˈمیتˈ نوشت: این مساله در دمکراسی های غربی نمونه ای ندارد.

روزنامه حریت در این مطلب با اشاره به اینکه ˈ حاکان فیدانˈ رییس سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه با یک هواپیمای اختصاصی تنها ساعتی قبل از ورود اردوغان وارد تهران شد و در جریان سفر در کنار نخست وزیر ترکیه قرار داشت ، نوشت: فیدان اکنون مورد اعتمادترین فرد نزد اردوغان است.

این روزنامه می نویسد: سازمان های اطلاعاتی مراکزی حائز اهمیت بوده و روسای آنها نیز افرادی مهم هستند و این سازمان ها در کشورهای منطقه و دمکراسی های ناقص در تدوین سیاست ها از سوی سیاستمداران مورد استفاده قرار می گیرند.

این روزنامه پرشمارگان ترکیه افزود: سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه در حال حاضر به صورت سازمان و نهادی که هیچ کس نمی تواند در امور آن دخالت کرده و تحت حمایت شخص نخست وزیر ترکیه قرار دارد و اقدام به عملیات های مخفی می کند.

به ادعای روزنامه حریت ، نخست وزیر ترکیه با گام های مطمئن به سوی یک سیستم فردی پیش می رود و حتی عملیات فساد و ارتشاء در این کشور را نیز در راستای تاسیس این سیستم بکار می گیرد.

این منبع می نویسد: اردوغان در پی وابسته کردن قدرت قوه قضاییه به خود است و ترکیه در حال سوق داده شدن به مجرای یک کشور غیردمکراتیک که سازمان اطلاعات و امنیت نزدیک نهاد به نخست وزیر است، می باشد.

خاورم**2012**230** 5981
کد N92309