با مصوبه مجلس؛

31 درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز می شود

مجلس

نمایندگان در جلسه علنی امروز سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت را مشخص کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز پنج شنبه مجلس و در ادامه بررسی بخش های درآمدی جزئیات لایحه بودجه، بند "ب" از تبصره 2 ماده واحده این لایحه را به تصویب رساندند.

در بند "ب" آمده است وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط مکلف است کلیه دریافتی های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سال های قبل را به هر صورت پس از کسر پرداخت های بیع متقابل به عنوان علی الحساب پرداخت های موضوع این تبصره و تسویه بندهای متناظر در قوانین بودجه سال های قبل بلافاصله از طریق حساب مورد نظر و مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب های مربوط در خزانه داری کل کشور واریز نماید.

همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف شد از وجوه حاصله هر ماهه به طور متناسب 14.5 درصد سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط، با احتساب بازپرداخت های بیع متقابل، 29 درصد سهم صندوق توسعه ملی و 2 درصد بازپرداخت برداشتن از این صندوق بابت سهم عیدانه سال 1391 و سهم درآمد عمومی دولت موضوع ردیف های درآمدی 210101 و 210109 جدول شماره 5 این قانون با فروش مبالغ ارزی به نرخ مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضع بند "ج" ماده 81 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را به حساب مربوط نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.

در راستای اجرای قسمت اخیر جزء 1 بند "ح" ماده 84 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است 29 درصد ارزش صادرات گاز طبیعی را پس از کسر ارزش گاز طبیعی وارداتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید.

همچنین در پاراگراف الحاقی این بند نیز آمده است: بانک مرکزی مکلف است به صورت سه ماهه مازاد منابع انرژی ناشی از افزایش قیمت و مقدار صادرات نفت (نفت خام و میعانات گازی) را نسبت به مبانی محاسباتی بودجه حسب اعلام وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابع ذیربط پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی را به فروش رسانده و تا سقف 75 هزار میلیارد ریال به ردیف درآمدی 210110 جدول شماره 5 این قانون را واریز نماید.