امیرعبداللهیان در دیدار وزیر سوری:

ثبات در سوریه و عدم دخالت خارجی در این کشور از اصول ما است/ فقط از راه حل سیاسی حمایت می کنیم