با حکم دستگاه قضایی رژیم آل خلیفه؛

شورای علمای شیعیان در بحرین منحل اعلام شد

آفریقا و خاورمیانه

یک دادگاه وابسته به رژیم حاکم بر بحرین با صدور حکمی جدید، شورای علمای شیعیان که اکثریت جمعیت این کشور را تشکیل می دهند، منحل اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، یک دادگاه در بحرین با صدور حکمی شورای علمای شیعیان را منحل اعلام کرد.

این دادگاه بحرینی همچنین حکم به مصادره اموال و دارایی های شورای علمای شیعیان داده است.

دستگاه قضایی رژیم آل خلیفه طی ماههای اخیر فشارها علیه شورای علمای شیعیان را شدت بخشیده بود.

شورای علمای شیعیان بحرین متشکل از عالمان برجسته این کشور است که در میان مردم جایگاه معتبری دارند.