حقوقدانان به دخل و خرج ملکه الیزابت هشدار دادند

حقوقدانان به ملکه الیزابت هشدار دادند که از هزینه هایش بکاهد.

حقوقدانان به دخل و خرج ملکه الیزابت هشدار دادندحقوقدانان به ملکه الیزابت هشدار دادند که از هزینه هایش بکاهد.

 

 

 

کاخ باکینگهام، سمبل پادشاهی انگلستان است. اما در پشت همین دروازه های به تازگی حقوقدانان انگلیسی نسبت به دخل و خرج و هزینه های این کاخ هشدار دادند و اعلام کردند که ملکه باید از این میزان هزینه به دلیل کاهش موجودی صندوقش بکاهد. مارگارت هاج، نماینده و رییس امور کمیتۀ عمومی در مجلس عوام در این باره می گوید: برای خانوادۀ پادشاهی بسیار مهم است که با خزانۀ دولت همکاری کنند و از 31 میلیون پوندی که سال پیش از محل مالیاتها دریافت کردند، استفاده بهتری کنند و واقعاً ثابت کنند که وارث و حافظ ثروت و تاج و تخت پادشاهی انگلستان هستند. حقوقدانان پیشنهاد کرده اند که درهای کاخ ملکه برای درآمد بیشتر، روزهای بیشتری به روی بازدید عموم باز باشد.
خانم هاج در این باره می گوید: ملکه همیشه در کاخ باکینگهام نیست و تصور می کنیم که درآمد بیشتری می تواند از این طریق و با در نظرگرفتن راههای دیگر ایجاد شود. گفتنی است در سال 2011، نمایشگاهی از لباس عروس دوشس کمبریج نزدیک به 620.000 پوند درآمد روانه خزانه کرد.

منبع: رویترز

5252

کد N88542