ایتالیا و اسپانیا قربانیان اصلی بحران اقتصادی در اروپا

ایتالیا

رم - ایرنا - ایتالیا و اسپانیا بیشترین زیان را از بحران اقتصادی از نظر کاهش مصرف و تولیدات ناخالص ملی در میان کشورهای اتحادیه اروپا متحمل شده اند.

روزنامه اقتصای ˈایل سولهˈ روز سه شنبه نوشت: بحران اقتصادی در اتحادیه اروپا از سال 2008 تا 2012 میلادی تاثیر بسیار منفی بر مصرف، سرمایه گذاری ها، فرصت های شغلی و بیکاری، تورم و تراز های تجاری کشورهای عضو گذاشته است و در این میان ایتالیا و اسپانیا بیشترین زیان را متحمل شده اند.

این روزنامه افزود: بحران اقتصادی در پنج سال مذکور منجر به کاهش مصرف به ارزش 500 میلیارد یورو و همچنین کاهش تولیدات ناخالص ملی به ارزش 300 میلیارد یورو در اتحادیه اروپا شده است.

تولیدات ناخالص ملی ایتالیا در طی پنج سال بحران اقتصادی، 86 میلیارد یورو کاهش یافت و بدین ترتیب در مکان نخست جدول و به دنبال آن اسپانیا با 54 میلیارد یورو زیان در مکان دوم و انگلستان نیز با 47 میلیارد یورو کاهش در رتبه سوم این رده بندی قرار گرفتند.

بحران اقتصادی همچنین منجر به کاهش مصرف به ارزش 111 میلیارد یورویی در ایتالیا شد که پس از اسپانیا (132 میلیارد یورو)در رتبه دوم در میان 19 کشور اتحادیه اروپا جای گرفت.

بدین ترتیب ایتالیا به تنهایی در این دوران پنج ساله در مجموع متحمل 197 میلیارد یورو زیان شده است.

با وجود بحران شدید اقتصادی و افزایش فقر در ایتالیا، مردم این کشور برای حفظ دستگاه دولتی متحمل سالانه 23 میلیارد و 200 میلیون یورو هزینه می شوند که معادل 1.5 درصد تولیدات ناخالص ملی است و به عبارتی بطور متوسط هر مالیات دهنده ایتالیایی 757 یورو در سال برای نگهداری دولت می پردازد.

اتحادیه صنفی ˈویلˈ ضمن اعلام این خبر افزود: دولت مرکزی ایتالیا در سال 2013 میلادی به تنهایی بیش از شش میلیارد یورو هزینه کرد.

اروپام ** 2171** 1552
کد N87720