سازمان انرژی اتمی وجود غبار و گوشت های آلوده به رادیو اکتیو را تکذیب کرد

کد N87295