با حضور اخضر الابراهیمی؛

جلسه نخست روز پنجم مذاکرات دولت و مخالفان سوری آغاز شد

آفریقا و خاورمیانه

رسانه های عربی لحظاتی پیش در خبری فوری از آغاز نخستین جلسه روز پنجم مذاکرات میان دولت و مخالفان سوری خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار پایگاه لبنانی النشره در ژنو در خبری فوری از آغاز جلسه نخست روز پنجم مذاکرات دولت و مخالفان سوری خبر داد.

بنابراین گزارش، در این مذاکرات علاوه  بر نمایندگان دولت و مخالفان سوری، "اخضر الابراهیمی" نماینده ویژه سازمان ملل نیز حضور دارد.

مذاکرات مخالفان و دولت سوریه طی روزهای اخیر به نتیجه ملموسی نرسیده است.