یک عضو نزدیک به تیم مذاکره کننده ایران:

غربی ها در بلند مدت هم برنامه هسته ای ایران را پذیرفته اند

سیاست خارجی

یک عضو نزدیک به تیم مذاکره کننده هسته ای ایران با گروه 1+5 تاکید کرد: درخصوص برنامه های هسته ای هم در کوتاه مدت و هم بلند مدت تأکید شده که برنامه هسته ایران را پذیرفته اند.

به گزارش خبرنگار مهر، یک عضو نزدیک به تیم مذاکره کننده ایران با 1+5  در پاسخ به سوالی در رابطه با اشاره صورت گرفته در متن توافق ژنو به قطعنامه های شورای امنیت تصریح کرد: اشاره ای که به قطعنامه شده یکی از پیروزی های ما در توافقنامه است باید یادآور شد قطعنامه ها از اهمیت بسیار زیادی برای غرب برخوردار بود و تا کنون 6قطع نامه علیه ایران صادر شده و این قطعنامه ها آنقدر مهم بود که در گذشته پیش شرط مذاکره با ایران مطرح می شد اما ما مقاومت کردیم و به جائی رسید که شرط را کنار گذاشتند اما بازهم در مذاکره خواسته اصلی آن ها اجرای قطع نامه یعنی تعلیق بود.

عضو نزدیک به تیم مذاکره کننده هسته ای ایران اضافه کرد: در ادامه و در توافق ژنو آن خواسته اصلی 6قدرت اصلی جهان به شکلی درآمد که عنوان شده در آینده به قطع نامه پرداخته خواهد شد.

وی تصرح کرد: این در حالی است که در رابطه با غنی سازی ایران در متن توافقنامه تأکید شده که هر توافقی متضمن یک برنامه غنی سازی برای ایران است و اگر درمورد غنی سازی از اصطلاح پرداختن در آینده استفاده شده بود مشکل ساز بود اما این اصطلاح برای قطعنامه های شورای امنیت استفاده شده و به اعتقاد ما از این عبارت شل تر و ضعیف تر و مبهم تر نمی شد به بحث قطع نامه ها اشاره کرد و اگر مبحث مربوط به قطع نامه ها در توافق ژنو ضعیف است این به ضرر غربی هاست.

او اضافه کرد: درخصوص برنامه های هسته ای هم در کوتاه مدت و هم بلند مدت در توافق در توافق اشاره شده و غنی سازی ایران هم اکنون ادامه دارد و در آینده نیز تاکید شده که هر توافقی متضمن یک برنامه غنی سازی برای ایران است بر این اساس آن ها در بلند مدت هم برنامه هسته ایران را پذیرفته اند.