استفان والت تحلیل کرد:

6 مزیت اتخاذ دیپلماسی در قبال ایران؛ از درآمدزایی تا حل بحران سوریه