از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد؛

لایحه اصلاح قانون الحاق ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه

دولت

لایحه " اصلاح قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه -مصوب 1391-"از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، لایحه " اصلاح قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه -مصوب 1391-"که بنا به پیشنهاد وزارت امورخارجه به تصویب هیئت وزیران رسیده است از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد.

در مقدمه توجیحی این لایحه آمده است؛نظر به اینکه دایره شمول عبارت "سند دولتی (public document)" در ماده (1) کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه –مصوب 1961- وسیع تر از اسناد دولتی بوده و شامل سایر اسناد صادر شده در دفاتر اسناد رسمی و انواع گواهی های ثبت شده رسمی نیز می شود که در معنی دقیق حقوقی ،سند دولتی محسوب نمی شوند،لذا به منظور رفع ایراد مذکور لایحه اصلاح قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مذکور برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس می شود.

براساس ماده واحده این لایحه، متن زیر به عنوان تبصره (2) به ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه اضافه و شماره تبصره (2) فعلی اصلاح می شود.

براین اساس ،ازنظر دولت جمهوری اسلامی ایران،منظور از عبارت "سند دولتی (public document)" در این کنواسیون ،سند رسمی است .