کارگران شرکت مادیران در اعتراض به اخراج غیرقانونی مقابل مجلس تجمع کردند

مجلس

تعدادی از کارگران رسمی شرکت مادیران در اعتراض به اخراج غیرقانونی خود مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، صبح روز یکشنبه تعدادی از کارگران شرکت مادیران مقابل درب مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

این کارگران رسمی شرکت مادیران در اعتراض به اخراج غیرقانونی خود مقابل درب اصلی مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کردند تا مشکل خود را با نمایندگان مجلس درمیان بگذارند.