سرگئی لاوروف:

همه می دانند تغییر نظام در سوریه این کشور را به هرج و مرج می کشاند

آفریقا و خاورمیانه

وزیر امور خارجه روسیه امروز در گفتگویی اعلام کرد که در حال حاضر همه به خوبی می دانند که تغییر نظام در سوریه این کشور را به هرج و مرج می کشاند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در گفتگو با روسیا الیوم اظهار داشت: ما سوری ها را به سوی توافق با یکدیگر سوق می دهیم تا خود با یکدیگر به توافق برسند. در حقیقت راهی غیر از این وجود ندارد.

وی با بیان این مطلب افزود: باید بر تمامی طرف های سوری تاثیر گذاشت و آنها را به سوی میز مذاکره و دستیابی به راه حل میانه کشاند.

وزیر امور خارجه روسیه خاطرنشان کرد: بیانیه ژنو مبتنی بر حفظ نهادهای موجود در جامعه سوریه از جمله ارتش و سرویس های امنیتی است. لاوروف در ادامه گفت: همه می گویند در صورت تغییر نظام در سوریه، هرج و مرج این کشور را فراخواهد گرفت. همه این واقعیت را درک می کنند که باید نظام حاکم در سوریه حفظ شود و غیر از حفظ نهادهای موجود راه دیگری وجود ندارد.

سرگئی لاوروف افزود: گفتگوی سوری - سوری باید گسترش یابد تا تمامی طرف های سوریه را در بر بگیرد. کشورهای ما نمی توانیم مسئولیت کامل آنچه روی می دهد را بپذیریم. ما با آمریکا و سازمان ملل متحد همکاری می کنیم، کشورهای چین، فرانسه و انگلیس و کشورهای عربی به اندازه خود تلاش کردند و مخالفان سوری را بر سر میز مذاکره کشاندند.

وی گفت: ما توانستیم سرانجام سوری ها را در شهر مونترو جمع کنیم هر چند که سوری های حاضر در ژنو 2 نمایندگان تمامی طیف های جامعه سوریه نیستند و این گام نخست محسوب می شود و باید گفتگوهای سوری گسترش یابد تا تمامی طیف های مختلف این کشور را در بر داشته باشد.