پروژه 24 میلیاردی آژانس برای بازدید از تهران

پولی که احمدی نژاد می‌خواست بدهد و روحانی نمی‌دهد

کد N79813