تصاویری از اشغال ساختمان دولتی اوکراین از سوی معترضان

تظاهرکنندگان مخالف دولت اوکراین روز جمعه ساختمان های اداری را در چهار منطقه در غرب این کشور اشغال کردند.

تصاویری از اشغال ساختمان دولتی اوکراین از سوی معترضانتظاهرکنندگان مخالف دولت اوکراین روز جمعه ساختمان های اداری را در چهار منطقه در غرب این کشور اشغال کردند.

 

 

راشاتودی

52261

کد N78765