فرش ایرانی در مقر اروپایی سازمان ملل در ژنو

کد N77766