یو اس ای تودی: وعده روحانی به تعامل سازنده با جهان

حسن روحانی,داووس

تهران – ایرنا – پایگاه اینترنتی روزنامه آمریکایی ˈیو اس ای تودیˈ روز پنجشنبه با انتشار سخنان دکتر ˈحسن روحانیˈ رییس جمهوری کشورمان در نشست داووس، به وعده وی به ˈتعامل سازنده (ایران) با جهانˈ توجه خاص نشان داد.

به گزارش این پایگاه، روحانی همچنین گفت که کلید دستیابی به صلح در خاورمیانه به رشد اقتصادی در منطقه ای ارتباط دارد که وی آن را ˈفرو رفته در شعله های آتشˈ توصیف کرد.

یو اس ای همچنین به تذکر روحانی توجه نشان داد مبنی بر اینکه ˈآمریکا باید واقعیات تاریخی ایران را بپذیردˈ، که احتمالا اشاره در لفافه ای به عزم تهران برای دنبال کردن یک برنامه هسته ای براساس شرایط خودش است.

روحانی گفت:من با قاطعیت اعلام می کنم که سلاح هسته ای هیچ جایگاهی در راهبرد کلان امنیت ما ندارد و ایران از هیچ انگیزه ای برای چنین گرایشی برخوردار نیست.

پایگاه اینترنتی این روزنامه آمریکایی در بخش دیگری به نخستین سفر روحانی به اروپا پس از انتخاب به سمت رییس جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و به نقل از وی آورد که نشست داووس به ˈبهبود مدیریت جهانˈ کمک خواهد کرد. روحانی گفت، ˈهیچکس (کشوری) نمی تواند تنها زندگی کندˈ و انتظار داشته باشد مشکلات جهان را حل کند یا ˈتسلط خود را دائمی بداند.ˈ

روحانی همچنین خاطر نشان کرد که با خواستی برای پیگیری توسعه اقتصادی و دمکراسی انتخاب شده است.

یو اس ای تودی در ادامه این گزارش نوشت روحانی در سخنان خود به طور مستقیم، اسراییل را مخاطب قرار نداد.

مترجمام**9109 **1856
کد N76352