اظهار تاسف رئیس جمهور برای دبیرخانه سازمان ملل

رئیس چمهور در گفت و گو با تلویزیون یورونیوز درباره سوریه گفت:ما نسبت به سوریه اگر بتوانیم هر اقدامی برای جلوگیری از خونریزی و راحتی مردم سوریه انجام بدهیم، وظیفه انسانی خود می دانیم. ثبات منطقه برای ما بسیار مهم است.

اظهار تاسف رئیس جمهور برای دبیرخانه سازمان مللرئیس چمهور در گفت و گو با تلویزیون یورونیوز درباره سوریه گفت:ما نسبت به سوریه اگر بتوانیم هر اقدامی برای جلوگیری از خونریزی و راحتی مردم سوریه انجام بدهیم، وظیفه انسانی خود می دانیم. ثبات منطقه برای ما بسیار مهم است.

 

 

 

 

 

 

2929

 

کد N76280