آخوندوف در گفتگو با مهر/1:

وجود ظرفیت های فراوان برای همکاری ایران و آذربایجان/ مردم آذربایجان ارزشهای دینی خود را فراموش نکرده