کی‌یف به سوی خشونت فزاینده می‌رود؛

معترضان اوکراینی: اگر دولت استعفا نکند، به خشونت متوسل می‌شویم

کد N75544