هوشیار زیباری:

بحران سوریه بر عراق تاثیرگذار است

آفریقا و خاورمیانه

وزیر خارجه عراق در سخنانی در نشست ژنو 2 با اشاره به بحران موجود در سوریه آن را بر کشورش تاثیرگذار دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، هوشیار زیباری گفت: از ابتدای بحران در سوریه، عراق درباره دخالتهای خارجی در نظامی کردن بحران هشدار داده است.

وزیر خارجه عراق بیان کرد: ادامه درگیری های مسلح در سوریه به طور مستقیم بر عراق از نظر امنیتی و انسانی تاثیرگذار است.

زیباری افزود: این نشست چارچوبی مسالمت آمیز برای همه طرفهای درگیری در سوریه برای دست یابی به راه حل است.

وی بیان کرد: ما به اینجا آمده ایم تا سازوکارهای ادامه گفتگو و تحقیق اقدامات اعتماد ساز و توقف درگیری را بررسی کنیم.