• ۵بازدید
یک ماه بررسی بی نتیجه طرح احیای سازمان مدیریت:

عقب نشینی مجلس از اعمال سلیقه در سازوکار احیای سازمان برنامه/مجلس پس از یک ماه به قانون اساسی گردن نهاد

کد N73091

وبگردی