یک ماه بررسی بی نتیجه طرح احیای سازمان مدیریت:

عقب نشینی مجلس از اعمال سلیقه در سازوکار احیای سازمان برنامه/مجلس پس از یک ماه به قانون اساسی گردن نهاد